Minor - Horizon verbreden

Met een goed gekozen minor kunnen studenten hun kennis, inzicht en vaardigheden verbreden en hun ervaringen meenemen naar hun eigen vakgebied.

Een minor is een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 studiepunten. Daarmee kunnen  studenten hun kennis, inzicht, vaardigheden en ervaringen verbreden en hun talenten optimaal  ontplooien. Leiden biedt ongeveer 55 minoren met verschillende thema’s aan.  

Horizon verbreden

Door het aanbieden van keuzeruimte in het onderwijsprogramma en door het aanbieden van mogelijkheden om deze ruimte te vullen worden studenten in staat gesteld om naar behoefte eigen accenten te geven aan hun opleiding. De keuzeruimte kan worden gevuld met keuze-onderwijs, verdiepend of verbredend, en met academische stages, beide te volgen in binnen- of buitenland. Minoronderwijs is één van de keuzeopties in de bachelorfase en is vooral bedoeld ter verbreding van het opleidingsprogramma.

De Universiteit Leiden beoogt met het aanbod aan minoronderwijs te bevorderen dat studenten hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Het streven is erop gericht om inspirerende en uitdagende minorprogramma's aan te bieden op tal van vakgebieden, die inspelen op de wensen van studenten en maatschappij en die bijdragen aan de academische vorming van de student.

Wat is een minor?

De minor kan worden gezien als een miniopleiding, disciplinair of interdisciplinair van aard. Een minor is een samenhangend c.q. beredeneerd pakket van onderwijseenheden met een omvang van 30 studiepunten. Het minoronderwijs is logisch qua opbouw en samenhang, met inleidende vakken gevolgd door een overzicht van de belangrijkste thema's in het vakgebied zodat het onderwijs ook gevolgd kan worden door studenten die minder vertrouwd zijn met het vakgebied. Een keuzepakket kan alleen worden geduid als een minor als deze is goedgekeurd door het College van Bestuur en is geregistreerd in het Leids Register Opleidingen. Informatie over de afzonderlijke minorprogramma's is te vinden in de e-Studiegids.

Minoren zijn in beginsel breed toegankelijk, dus zonder specifieke opleidingseisen, voor bachelorstudenten die hun propedeuse hebben behaald. Gezien het te realiseren eindniveau is het minoronderwijs vooral geschikt voor derdejaars bachelorstudenten. Met een goed gekozen minor kunnen studenten hun kennis, inzicht en vaardigheden verbreden en hun ervaringen meenemen naar hun eigen vakgebied. Tevens kunnen studenten met de minor voorsorteren op de master die ze willen volgen na hun bachelor, om daarmee hun kansen op plaatsing te vergroten.

Het behalen van de Educatieve minor in combinatie met bepaalde bacheloropleidingen geeft lesbevoegdheid voor de onderbouw havo/vwo en het vmbo-t.

De keuze voor een minor hoeft in principe niet te worden voorgelegd aan de examencommissie. Lees in het Onderwijs- en ExamenReglement van je opleiding wat in die zin wel en niet is toegestaan. Het volgen van een deel van de minor moet wel worden voorgelegd aan de examencommissie. Een minor moet binnen een jaar worden afgerond, dit vanwege jaarlijks wisselend aanbod.

Overzicht van alle minoren: alfabetisch of per faculteit

Laatst Gewijzigd: 31-03-2016